Select Page

Bewoner worden

Biloba bestaat uit gemeenschappelijke ruimten en 15 solidaire sociale appartementen, waarvan er één aangepast is aan personen met beperkte mobiliteit en een ander bestemd is voor een koppel.

Hoe kom je aan een van de solidaire appartementen?

Procedure

Deelname aan de informatievergaderingen

Je moet eerst de ideeën en de waarden van Biloba begrijpen en zin hebben om naar die ideeën en waarden te leven. Een kandidatuur is pas geldig als de betrokken persoon aan ten minste één informatiemoment over het Biloba-project heeft deelgenomen. Aan het einde van de informatievergadering ontvangt hij of zij een attest van deelname. Dat attest moet vervolgens bij het dossier worden gevoegd.

Een aanvraagdossier

De kandidaat-huurder moet een aanvraagdossier indienen. Alle informatie in dat dossier wordt strikt vertrouwelijk behandeld en in geen geval aan derden doorgegeven. Het dossier bevat informatie over de situatie van de aanvrager, zijn gezondheid, zijn relatie/band met de Brabantwijk en zijn eigen inschatting van zijn behoeften. Het aanvraagdossier kan hier worden gedownload.

Vervolgens worden de ontvankelijke dossiers verwerkt, om ze anoniem te maken wat betreft de naam en het adres en de organisatie die de kandidaat heeft begeleid bij zijn aanvraag.

Selectieprocedure

Op basis van die geanonimiseerde dossiers stelt een groep van vier personen, aangewezen door de raad van bestuur van de vzw Maison Biloba Huis, de lijst van de toekomstige bewoners en een reservelijst op. Die reservelijst is de wachtlijst voor woningen die zouden vrijkomen. De toewijzing van een vrijgekomen appartement aan een kandidaat zal telkens worden onderzocht om rekening te houden met het evenwicht tussen mannen en vrouwen, de diversiteit aan origines binnen BILOBA en de huidige leef- en woonomstandigheden van de kandidaten.

Het selectiecomité zal een groep bewoners samenstellen die een afspiegeling is van de diversiteit in de seniorenpopulatie van de wijk, met name op het vlak van:

 • genders
 • culturen
 • senioren met een persoonlijk netwerk dat hen kan ondersteunen versus geïsoleerde personen
 • mensen die al een band hebben met het dagcentrum of een andere dienst van het Biloba Huis versus nieuwkomers
 • echtparen en samenwonenden versus mensen die alleen wonen
 • mensen met of zonder handicap.
Beslissing van het selectiecomité

Zodra het selectiecomité de aanvraagdossiers heeft onderzocht en zijn keuze heeft gemaakt, worden de kandidaat-huurders per brief ingelicht over het resultaat van hun aanvraag. Verschillende mogelijkheden:

 • Hun aanvraag wordt verworpen omdat ze niet aan de strenge voorwaarden voldoen.
 • Hun aanvraag voor een woning is goedgekeurd.
 • Hun aanvraag levert een plaats op de reservelijst voor de woningen op.
 • Hun aanvraag wordt om een andere reden verworpen.
 • Er wordt hen een appartement voorgesteld dat vrij is of vrijkomt. In dat geval en nadat de kandidaat de woning heeft aanvaard, stelt de vzw de Schaarbeekse Haard in kennis van haar keuze, zodat die de gebruikelijke huurprocedure kan starten.

De brief vermeldt de gegevens van een contactpersoon, ingeval de kandidaat-huurders vragen hebben over de procedure-elementen waarop het selectiecomité zich heeft gebaseerd bij de beslissing over hun aanvraag.

Medisch attest

Om de toekomstige Biloba-bewoners te kunnen zijn, moeten de geselecteerde personen vervolgens aan hun arts een attest vragen waaruit blijkt dat ze zelfstandig kunnen leven. Het is in geen geval de bedoeling een diagnose of toegang tot het medische dossier te vragen.

Voorwaarden

Zich aansluiten bij de filosofie van Biloba

De kandidaat-huurder(s) moet(en) kennis hebben genomen van het bewonerscharter. Hij (zij) voegt (voegen) bij het aanvraagdossier een door hem, haar of hen ondertekend exemplaar van het charter met de schriftelijke vermelding ‘voor akkoord’.

Aan de voorwaarden voor sociale huisvesting voldoen

De woningen van het Biloba Huis worden beheerd door de Schaarbeekse Haard. Bijgevolg moeten kandidaat-huurders voldoen aan de criteria voor het verkrijgen van een sociale woning. De toegangsvoorwaarden voor sociale huisvesting zijn vastgesteld door het Gewest. U vindt ze op de website van de BGHM (eigendoms-, inkomens-, verblijfsvoorwaarden, naleving van voorafgaande verplichtingen).

Een sterke band met de wijk hebben

Het Biloba Huis is bovenal een wijkproject dat senioren in staat stelt in hun eigen wijk oud te worden en er veilig te blijven wonen, dicht bij hun familie, hun vrienden of hun netwerk. Wij vinden het essentieel dat we de oudere persoon niet uit zijn omgeving weghalen. Daarom wordt veel belang gehecht aan een voorgeschiedenis of een levensloop die verbonden is met de Brabantwijk.

 

Zelfstandig zijn en 60 jaar of ouder zijn

Zelfstandig kunnen leven is een essentiële voorwaarde om bewoner te worden. Het Biloba Huis is immers een complex van sociale en solidaire appartementen, en geen woonzorgcentrum. Hoewel de huurders worden begeleid en ondersteund, moeten zij nog zelfstandig hun leven en hun huisvesting beheren. Huurders kunnen een beroep doen op externe professionals van hun keuze voor alle hulp en medische verzorging die zij nodig hebben. In geen geval kan het team van Maison Biloba Huis die taken op zich nemen.

Kandidaat-huurders moeten ook 60 jaar of ouder zijn.

NEEM CONTACT MET ONS OP OVER SOLIDAIRE HUISVESTING

Heb je vragen over solidaire huisvesting? Neem contact met ons op via e-mail : gestion@maisonbilobahuis.be.

Neem contact met ons op voor sociale woningen

Heeft u vragen over sociale woningen? Neem contact met ons op !

ik ben

Onderwerp

12 + 10 =