Samen leven

  • Pionier in het ontwikkelen  van nieuwe oplossingen 

In de Brabantwijk in de omgeving van het Brusselse Noordstation wonen heel wat senioren van diverse herkomst. Velen onder hen behoren tot de eerste generatie migranten, een bevolkingsgroep die vandaag voor het eerst wordt geconfronteerd met het ‘ouder worden in een ander land’. De vertrouwde culturele patronen, zowel wat betreft de plaats van senioren in de samenleving als wat betreft de wijze waarop de zorg voor hen wordt georganiseerd, sluiten niet aan bij de waardepatronen en organisatievormen die in België rond oudere medeburgers gelden. Deze mensen zijn dus als het ware pioniers voor het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor sociale uitdagingen als gevolg van een geglobaliseerde wereld.

Het doelpubliek van Maison BILOBA Huis bevindt zich op diverse maatschappelijke domeinen in een kwetsbare positie (etnisch-culturele minderheden; gevorderde leeftijd/senior; sociaal-economisch). De initiatiefnemers opteerden ervoor om van bij de conceptfase van het initiatief de noden en behoeften van deze groep te horen en op te nemen bij de ontwikkeling.  Voor de initiatiefnemers behoort het mogelijk maken, faciliteren en ondersteunen van participatie, autonomie en zelfstandigheid van senioren tot één van de kerntaken binnen Maison BILOBA Huis.

  • Nieuwe vormen van solidariteit   

Op de benedenverdieping werd  een gezellige ontmoetingsruimte ingericht voor alle senioren uit de wijk en al wie zorg wil dragen voor senioren. Hier staan activiteiten met jong en oud op het programma die helpen om bruggen te slaan het isolement te doorbreken, buiten te komen en deel uit te maken van de buurt en om nieuwe vormen van engagement voor de buurt te ontwikkelen.

Elke woensdag wordt bijvoorbeeld een gezamenlijke maaltijd bereid, waar ook vrijwilligers uit de buurt bij worden betrokken. De operationeel verantwoordelijke  staat in voor het onthaal, en zorgt voor de continuïteit in de werking. Om steeds nieuwe bezoekers of buurtbewoners aan te trekken is het van belang de openheid te bewaken, maar zonder de ambitie om intercultureel te functioneren op de helling te zetten. De inbreng (noden, verwachtingen, ideeën) van de buurtbewoners die naar het Maison BILOBA Huis komen, geven kleur en invulling aan het project. Tegelijk biedt het huis (met zijn missie, strategische doelen en functioneringswijze) een kader voor een collectieve, interculturele invulling van zorg.

Samen met andere buurtbewoners, buren, organisaties neemt MBH een engagement op voor de Brabantwijk. Dit verhoogt het welbevinden en creëert een gevoel van veiligheid.

Nieuwe vormen van solidariteit steken de kop op en jong en oud vinden een nieuw engagement als burger en bewoner van de buurt.

  • Samen creëren  

Maison BILOBA Huis is een creërende organisatie in die zin dat haar werking niet vastligt maar dynamisch is. Er wordt geleerd en bijgeschaafd op basis van ervaring en goede praktijken ontleend aan bestaande modellen elders. Leren en bijschaven gebeurt niet enkel op basis van bestaande modellen.  Het  MBH is uniek in zijn soort aangezien senioren, hun families en  medewerkers samen mee vorm geven aan hoe het leven en het samenleven er  zou moet uitzien. Dat gebeurt  onder andere door te luisteren naar de senioren via expliciete consultatierondes van vrouwen en mannen van diverse leeftijden, het samenbrengen van een groep mantelzorgers en doorheen de dagdagelijkse werking.   De bundel “Op weg naar het Maison  BILOBA Huis: mannen en vrouwen vertellen” is hiervan onder meer een tastbaar resultaat.

Maar ook door wakker te blijven voor de reflecties van de senioren en hun families en de toekomstige bewoners  zal MBH ook groeien en evolueren. Het zal leven en zich ontwikkelen op ritme van de bewoners en zich laten inspireren door de voortdurende wisselwerking tussen de verschillende geledingen (initiatiefnemers- senioren, hun families en de toekomstige bewoners- personeel).

  • Participatie een proces van co-constructie

Tussen de ervaringen van de senioren (en hun naasten) op microniveau, de medewerkers en het  ‘bestuur’ van het MBH  fungeert een charter, waarin de algemeen leidende principes van het MBH in opgenomen zijn, als middel  waarin het samen leven, samen wonen en samenwerken samen gecreëerd wordt – anders gezegd ‘geco-construeerd’ kan worden.